W trosce o najwyższe standardy świadczenia usług przez sklep internetowy www.ermalis.pl pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 25 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego www.ermalis.pl.

Zmiany wynikają z dostosowania przepisów regulaminu do obowiązujący przepisów prawnych. Poniżej zamieszczamy informację o zmianie regulaminu wraz z regulaminem uwzględniającym zmiany.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.ermalis.pl jest Grzegorz Ernt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, adresie poczty elektronicznej: biuro@ermalis.pl numerze telefonu: 501-443-821

§ 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: biuro@ermalis.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu www.ermalis.pl lub pod numerem telefonu: 501 443 821 (w dni robocze od godz 8.30 do godz 16.30)

§ 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.

§ 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.

§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

§ 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu dodaj do koszyka

§ 8. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „złóż zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji uzupełnienia danych Zamawiającego i Odbiorcy.

§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”.

§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:

- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,

- dane teleadresowe: miejscowość, kod, ulica, numer mieszkania,

- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,

- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,

- cenę towaru,

- adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby.

 § 13. Zabrania się korzystającemu z usług Sklepu umieszczania na stronie Sklepu (np. w formularzu opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.

§ 14. (uchylony)

§ 15. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.

§ 16. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:

- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

- oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

- link do niniejszego Regulaminu.

§ 17. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.

§ 18. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- kartą kredytową

-za pośrednictwe Payu

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Numer rachunku; 71 1440 1172 0000 0000 0386 5037, NordeaBank

§ 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów przesyłki, która na terenie Polski wynosi:

- przedpłata- 16,50 zł. – dla przesyłki firmą kurierską DPD

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która trwa od 2 – 7 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni.

§ 2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

§ 3. Standardowy czas dostawy to 2 – 3 dni robocze od momentu wpływu srodków na konto bankowe.

§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.

§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy z logo Sklepu), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

§ 6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.

 GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

§ 1. Firma Arkana, oferuje produkty ręcznie robione, na najwyższym poziomie, z najlepszych surowców i najwyższej jakości czekolady.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Produkty opuszczające naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości i jakości.

§ 4. Znajdujące się na stronie produkty przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia.

§ 5. Z uwagi na fakt, że wysoka temperatura oraz duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

§ 6. W trosce o Państwa satysfakcję i zadowolenie z oferowanych przez nas produktów w przypadku zakupów w okresach wstępowania wysokich temperatur powietrza, do kazdej przesyłki dodajemy dodatkowe opakowanie termiczne , które zagwarantuje, że nasze wyroby zostaną dostarczone do Państwa w stanie nienaruszonym.

§ 7. Produkty z czekolady są kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, tylko zmienia wizualny wygląd produktu.

§ 8. Termin przydatności poszczególnych produktów do spożycia wynosi:

- Praliny minimum 6 tygodni

- Czekolady minimum 3 miesiące

-Figurki czekoladowe minimum 3 miesiące

-Czekolada do picia minimum 3 miesiące

 ZWROTY I REKLAMACJE

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

§ 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1wysyłając go po wypełnieniu na adres Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice lub na adres poczty elektronicznej: biuro@ermalis.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

§ 2a. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, 

c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (zapięczętowanym w oryginalne opakowanie z sklepu ermalis.pl)
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres Sprzedawcy.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6. (uchylony)

§ 7.  Sprzedawca zwraca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

§ 8. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru.

§ 9. Zwrot ceny następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

§9a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

§ 9b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

§ 9c. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

§ 11. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości na adres:Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice lub adres poczty elektronicznej: biuro@ermalis.pl 

§ 12. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres:ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

§ 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

§ 14. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

§ 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. 
§ 16. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 17. (uchylony)

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy przez wysłanie drugiej stronie oświadczenia woli w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

§ 2. Rozwiązanie umowy powoduje likwidację konta Usługobiorcy na www.ermalis.pl i oznacza cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych.


DANE OSOBOWE

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych pod adresem: www.ermalis.pl w sposób niedostępny dla osób trzecich.

§ 2. Wszystkie dane są zbierane i wykorzystywane dla statutowych celów działalności gospodarczej firmy oraz do działań marketingowych, reklamowych i prowadzenia kampanii promocyjnych.

§ 3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec firmy Arkana

§ 4. Firma Arkana zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Klienta oraz do nieprzekazywania tych danych bez zgody Klienta.

§ 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji dotyczących sklepy należy zalogować się na swój profil oraz cofnąć zgodę na świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.?

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

Miejscowość………………, data………..

 

Imię i nazwisko konsumenta:…………….

Adres zamieszkania:………………………

 

Grzegorz Budnik prowadząca działalność gospodarczą

pod nazwą Pracownia Reklamy Arkana z siedzibą w miejscowości Korczyna,

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam ......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

podpis Konsumenta:

Regulamin do dnia 25.12.2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.ermalis.pl jest Grzegorz Ernt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, adresie poczty elektronicznej: biuro@ermalis.pl numerze telefonu: 501-443-821

§ 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: biuro@ermalis.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu www.ermalis.pl lub pod numerem telefonu: 501 443 821 (w dni robocze od godz 8.30 do godz 16.30)

§ 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.

§ 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.

§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

§ 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu dodaj do koszyka

§ 8. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „złóż zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji uzupełnienia danych Zamawiającego i Odbiorcy.

§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”.

§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:

- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,

- dane teleadresowe: miejscowość, kod, ulica, numer mieszkania,

- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,

- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,

- cenę towaru,

- adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/ siedziby.

 § 13. Zabrania się korzystającemu z usług Sklepu umieszczania na stronie Sklepu (np. w formularzu opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.

§ 14. W przypadku zamówienia przez Klienta bileciku z dedykacją lub czekoladowych wiadomości telechoco, firma Arkana nie ponosi odpowiedzialności za zawartą w nich treść i w wyjątkowych przypadkach (np. treści o charakterze gróźb karalnych) może odmówić realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie o tym poinformowany.

§ 15. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.

§ 16. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:

- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

- oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

- link do niniejszego Regulaminu.

§ 17. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.

§ 18. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- kartą kredytową

-za pośrednictwe Payu

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Numer rachunku; 71 1440 1172 0000 0000 0386 5037, NordeaBank

§ 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów przesyłki, która na terenie Polski wynosi:

- przedpłata- 16,50 zł. – dla przesyłki firmą kurierską DPD

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która trwa od 2 – 7 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni.

§ 2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

§ 3. Standardowy czas dostawy to 2 – 3 dni robocze od momentu wpływu srodków na konto bankowe.

§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.

§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy z logo Sklepu), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.

§ 6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.

 GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

§ 1. Firma Arkana, oferuje produkty ręcznie robione, na najwyższym poziomie, z najlepszych surowców i najwyższej jakości czekolady.

§ 2. Z uwagi na fakt ręcznej produkcji naszych wyrobów, kształt oraz charakteryzacja uwidocznionych produktów na stronie Sklepu może nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu i nie może w związku z tym stanowić podstawy reklamacji.

§ 3. Produkty opuszczające naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości i jakości.

§ 4. Znajdujące się na stronie produkty przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia.

§ 5. Z uwagi na fakt, że wysoka temperatura oraz duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

§ 6. W trosce o Państwa satysfakcję i zadowolenie z oferowanych przez nas produktów w przypadku zakupów w okresach wstępowania wysokich temperatur powietrza, do kazdej przesyłki dodajemy dodatkowe opakowanie termiczne , które zagwarantuje, że nasze wyroby zostaną dostarczone do Państwa w stanie nienaruszonym.

§ 7. Produkty z czekolady są kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, tylko zmienia wizualny wygląd produktu.

§ 8. Termin przydatności poszczególnych produktów do spożycia wynosi:

- Praliny minimum 6 tygodni

- Czekolady minimum 3 miesiące

-Figurki czekoladowe minimum 3 miesiące

-Czekolada do picia minimum 3 miesiące

 ZWROTY I REKLAMACJE

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

§ 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,(zapięczętowanym w oryginalne opakowanie z firmy Arkana sygnowane marką Ermalis)

chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.

§ 6. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

§ 7. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru.

§ 9. Zwrot ceny następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

§ 10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

§ 11. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości email na adres: biuro@ermalis.pl. adres pocztowy: Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

§ 12. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

.§ 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

§ 14. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Arkana, ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

.§ 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 § 16. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 17. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

DANE OSOBOWE

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych pod adresem: www.ermalis.pl w sposób niedostępny dla osób trzecich.

§ 2. Wszystkie dane są zbierane i wykorzystywane dla statutowych celów działalności gospodarczej firmy oraz do działań marketingowych, reklamowych i prowadzenia kampanii promocyjnych.

§ 3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec firmy Arkana

§ 4. Firma Arkana zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Klienta oraz do nieprzekazywania tych danych bez zgody Klienta.

§ 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji dotyczących sklepy należy zalogować się na swój profil oraz cofnąć zgodę na świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.?